THE WHITE HOUSE

เป็นหลังสีขาวที่เพิ่งรีโนเวทใหม่ ตั้งอยู่ด้านหลังของน้ำพุและทิวสน มีชื่อว่า The White House มีด้วยกัน 6 ห้อง ตกแต่งภายในด้วยอิฐสีขาวตัดกับสีไม้ ชื่อห้องต่างๆ ตั้งตามชื่อต้นไม้ที่ปลูกอยู่ภายในรีสอร์ท